Presun aktivity z vybraného oponenta na iného oponenta
e-VEGA MŠ SR a SAV
 

Presuň aktivity z vybraného oponenta na iného oponenta

Táto stránka slúži na výber cieľového oponenta, t.j. oponenta na ktorého sa majú presunúť aktivity a činnosť oponenta, ktorý bol vybraný na stránke "Oponenti - Správa".Stránka je rozdelená do troch častí.

1. základné údaje o oponentovi
Tu sa zobrazujú základné údaje o oponentovi, ktorého aktivity sa majú preniesť.
V tejto časti sa dá upresniť a označením/neoznačením zaškrtávacieho políčka to, či sa má preniesť celá história aktivít užívateľa, alebo len aktivity súvisiace s projektami začínajúcimi v budúcom kalendárnom roku. V prípade presunu len aktuálnych činností sa presúvajú len aktivity typu: Navrhnutý, Vybraný, Oslovený.

Zároveň je možné označením zaškrtávacieho pola: nastaviť zdrojového oponenta po presune jeho aktivít za neaktívneho.
Pravidlá pre riešenie kolízie aktivít
V prípade, že cieľový oponent už má aktivitu spojenú s tým istým projektom ako je presúvaná aktivita, dôjde ku kolízii (jeden posudzovateľ môže mať len jednu aktivitu spojenú s tým istým projektom). Kolízia sa rieši nasledovne:
Ak majú obe aktivity rôzny stav, vyhráva tá s vysším stavom (poradie stavov od najnižšieho je vybraný, oslovený, prijatý, odmietnutý, podaný). Výnimkou je stav odmietnutý, ktorý môže byť pri kolízii nahradený stavom prijatý presúvanej aktivity.
V prípade zhodnosti stavov, ponechá sa novšia aktivita (podľa dátumu zmeny).

2. Vyhľadávacie kritéria
Na zjednodušenie vyhľadávania oponenta, na ktorého sa majú presunúť aktivity "zdrojového" oponenta, slúži panel s vyhľadávacími poliami.
   

3. Výber cieľového posudzovateľa
V tejto časti sa nachádza tabuľka oponentov, na ktorých je možné presunúť aktivity zdrojového oponenta.

   

Samotné presunutie sa vykoná kliknutím na tlačidlo