FAQ - Často kladené otázky
e-VEGA MŠ SR a SAV

FAQ - najčastejšie otázky a odpovede

 

1.        Ako si vytvorím projekt tak, aby bol v systéme korektne uložený?

Pri vytváraní nového projektu, po potvrdení doby riešenia a rezortu, ešte skôr ako sa pustíte do podrobného vypĺňania jednotlivých položiek formulára Vám odporúčame vyplniť najskôr iba základné údaje k projektu. V časti A ide najmä o číslo komisie, názov projektu, časti B je potrebné pridať vedúceho projektu – vyplniť jeho meno, priezvisko, inštitúciu, prebrať vedúceho do projektu a na konci formulára potvrdiť kliknutím tlačidla uložiť. V prípade, ak systém červenou farbou avizuje chýbajúce nevyhnutné položky, dočasne je možné do uvedených políčok vpísať akýkoľvek údaj, neskôr je možné tieto údaje meniť. O tom, či je projekt v systéme korektne založený je možné presvedčiť sa kliknutím v menu vľavo hore na projekty, kde by sa mal zobraziť názov Vášho projektu aj s ikonkami na možnosti jeho úpravy. Pokiaľ je projekt týmto spôsobom v systéme vytvorený, ďalšie zmeny pri jeho úprave sú ukladané po stlačení tlačidla uložiť, v ktorejkoľvek časti formulára. Pri vypĺňaní formulára Vám odporúčame kopírovať údaje do jednotlivých položiek formulára z vopred pripravených dokumentov vytvorených v niektorom textovom editore. V prípade prerušenia práce s online formulárom e-VEGA je potrebné počítať s tým, že systém po viac ako hodine nečinnosti z dôvodu bezpečnosti automaticky prístup prihláseného používateľa uzavrie. Pre ďalšie úpravy projektu je v takom prípade potrebné prihlásiť sa znovu.

 

2.        Ako mám postupovať pri zabudnutom hesle / zablokovanom konte?

Častý omyl pri zadávaní hesla sa vyskytuje v prípade použitia „y“ / „z“ v hesle, nakoľko uvedené písmená majú odlišné umiestnenie na klávesnici v závislosti na nastavení jazyka – slovenského / anglického. Problém môže takisto nastať pri zapnutom / vypnutom CAPS-LOCK prípadne NUM-LOCK v prípade čísel. Pri zadávaní loginu a hesla môže nastať problém pri potvrdzovaní klávesom ENTER, miesto ktorého je potrebné potvrdiť prihlasovacie údaje kliknutím na tlačidlo PRIHLÁSIŤ. Na zadanie hesla máte 5 pokusov, po 5-tom nesprávnom pokuse je Vaše konto z dôvodu bezpečnosti zablokované. Následne budete vyzvaní na zadanie odpovede na kontrolnú otázku, ktorú ste definovali pri vytváraní svojho používateľského účtu. Po jej správnom zodpovedaní bude Vaše konto odblokované a na Vašu e-mailovú adresu príde systémom vygenerované nové heslo, ktoré je potrebné zadať pri novom prihlásení sa do systému. Uvedené heslo je následne možné zmeniť v menu vľavo hore po kliknutí na „Môj profil“ a tam „Zmena hesla“.

 

3.        Prečo vo vygenerovanom tlačovom PDF výstupe nie je správne zobrazená diakritika – písmená ť, č, ň, ... ?

Uvedený problém priamo nesúvisí so systémom e-VEGA, ide o záležitosť použitého prehliadača PDF dokumentov (Acrobat Reader verzia 7 a vyššie by problémy s diakritikou nemal mať), prípadne sa môžu vyskytnúť problémy pri použití menej rozšírených operačných systémov ako Linux a pod. V prípade operačného systémov Windows by sa problém nemal vyskytovať.

 

4.        Ako mám v systéme vo formulári žiadosti vyplniť riešiteľskú kapacitu?

V rezorte školstva aj SAV platí, že jeden riešiteľ môže byť vedúcim najviac jedného projektu a súčet riešiteľskej kapacity (v hodinách) každého riešiteľa nesmie prevýšiť maximálnu ročnú výšku jeho výskumnej kapacity v organizácii. Na pracoviskách SAV je maximálna ročná výška riešiteľskej kapacity v projektoch VEGA 2000 hodín. V rezorte školstva je maximálna ročná výška celkovo definovanej výskumnej kapacity 1000 hodín pre učiteľa a 2000 hodín pre výskumného, resp. umeleckého pracovníka. Ak vedúci projektu rieši projekt sám, musí mu venovať celú svoju výskumnú kapacitu.

5.        Je potrebné podať aj anglickú verziu, kde ju nájdem?

Z dôvodu možnosti posudzovania projektu zahraničným oponentom je potrebné podať aj anglickú verziu, systém Vám neumožní podať projekt bez vyplnenej anglickej verzie. Po kliknutí v menu vľavo hore na „Projekty“, pri ikonkách a názve Vášho projektu uvidíte v ďalšom riadku pri ikonke s anglickou vlajkou anglickú verziu projektu. Po kliknutí na ikonku upravovania projektu môžete pracovať s touto verziu. Údaje zo slovenskej verzie projektu sa automaticky prenášajú do anglickej verzie, kde môžete tento text v jednotlivých položkách prekladať do angličtiny. V momente uloženia anglickej verzie sa anglická verzia stáva nezávislou od slovenskej z toho dôvodu, aby sa údaje zo slovenskej a anglickej verzie navzájom neprepisovali.