Žiadosť o grant

V systéme e-VEGA sa žiadosť o grant označuje „Projekt“.

Po prihlásení do systému e-VEGA sa zobrazí nasledujúca stránka. Rozsah menu na ľavej strane stránky je závislý od prístupových práv prihláseného používateľa, nemusí byť zhodný s menu,  ktoré sa Vám zobrazí na monitore.


  

Kliknite v menu na ľavej strane na linku projekty (pod [Domovská stránka]). Zobrazí sa nasledujúca stránka zoznamu projektov, ku ktorým má prístup prihlásený používateľ.Každý projekt je v zozname zobrazený v troch riadkoch, v prvom je slovenská verzia, v druhom anglická verzia no a v treťom riadku sa nachádza prehľad posudkov a správ (e-mailová korešpondencia) projektu.


Pri práci s projektom sa na stránke môžete stretnúť s nasledovnými tlačidlami a ich funkciami :

- editovanie (úprava) projektu. Po stlačení sa otvoria stránky pre editáciu projektu (žiadosti o grant). Dostupné len v prípade, že projekt ešte nebol podaný.

* - zmazanie projektu. Po stlačení sa  projekt zmaže aj so všetkými údajmi. Dostupné len v prípade, že projekt ešte nebol podaný.

- prezeranie projektu. Po stlačení sa otvoria stránky na prezeranie projektu (žiadosti o grant).

- tlač vyplnených formulárov projektu. Tu môžu nastať dva prípady. Pri tlači slovenskej verzie projektu sa pri nájdení myšou na tlačidlo "Print" zobrazí výberové okno, kde je možné vybrať buď tlač potvrdenia o podaní žiadosti, alebo vytlačiť vlastnú žiadosť o dotáciu/finančný príspevok s vyplnenými údajmi. V prípade anglickej verzie sa tlačí len vlastnú žiadosť o dotáciu/finančný príspevok.


Po stlačení sa vygeneruje pdf-súbor s formulármi projektu (žiadosti o grant), ktoré sa vyplnia už zadanými údajmi. Vygenerovaný pdf-súbor sa automaticky otvorí v prehliadači pdf-súborov (napr. Adobe Reader).

Potvrdenie o podaní (krytka) projektu je možné vytlačiť až po podaní projektu. Podobne aj vodoznak "Koncep" v tlači  žiadosti o grant sa prestane generovať až po podaní projektu.

* - označuje riadok v zozname patriaci anglickej verzii projektu. Ak sa klikne na tlačidlo za touto vlajkou, potom sa pracuje s anglickou verziou stránok žiadosti.

Pri prvom otvorení sa texty (ktoré sa majú preložiť) načítajú zo slovenskej verzie. Z tohto dôvodu doporučujeme robiť anglickú verziu tesne pred podaním projektu, keď sa už slovenské texty nemenia.

V anglickej verzii sú pri podávaní projektu kontrolované všetky povinné údaje, či boli  aspoň raz editované. Ak ste niektoré polia nepreložili (needitovali), anglická verzia nie je považovaná za preloženú a pri podávaní projektu dostanete chybovú hlášku „anglická verzia nie je preložená!.

- Zobraziť posudok na projekt. Po stlačení sa načíta posudok projektu. Počet ikoniek s označením R /reviews/, označuje počet prijatých posudkov. Dostupné len v prípade, že projekt ešte nebol podaný.

- Zobraziť správy projektu. Po kliknutí na tlačítko sa otvorí stránka s prehľadom e-mailovej komunikácie pre projekt. Správy sú zobrazené v závislosti od prístupových práv.

Nová žiadosť o grant

Čo treba vedieť skôr ako začnete vypĺňať novú žiadosť o grant?

Používateľ si môže rozpracovať viacero verzií (konceptov) projektov, ktoré si môže uložiť. Aby sa koncept projektu dal uložiť, musia byť povinne vyplnené nasledujúce údaje: názov projektu, doba riešenia, vedúci projektu,  číslo komisie do ktorej chce projekt podať, vedný odbor, špecializácia a socio-ekonomický cieľ.   Koncept projektu je možné upravovať až do jeho podania.

Polia na vkladanie textov sú limitované počtom znakov, ktorých počet je uvedený nad každým oknom na vkladanie textov. Systém nepovolí vložiť viac znakov ako je uvedené nad príslušným oknom. Po začatí písania sa vľavo pod poľom zobrazí číslo udávajúce počet znakov, ktoré je ešte možno vpísať do políčka

 

 

Neúplne vyplnený formulár žiadosti o grant nie je možné  podať. Pri použití tlačidla "Podať“ sa vykoná automaticky kontrola úplnosti údajov. Kontrolu úplnosti údajov v žiadosti o grant môžete vykonať  kedykoľvek použitím tlačidla „Kontrola úplnosti údajov“. Tlačidlo sa nachádza na konci stránky.  Po kontrole sú chýbajúce údaje na príslušných stránkach označené červenou farbou.    Keď je koncept projektu úplný, je možné ho podať. Po podaní už NIE JE MOŽNÉ projekt upravovať.

Potvrdenie o podaní (krytka) projektu je možné vytlačiť až po podaní projektu. Podobne aj vodoznak "Koncep" v tlači  žiadosti o grant sa prestane generovať až po podaní projektu.

  

Pri pohybe vo formulároch nepoužívajte tlačidlá „Back“ a „Forward“ prehliadača, používajte len tlačidlá formulárov, resp. menu na ľavej strane.

  


Vytvorenie novej žiadosti

Kliknite na linku menu „Nový projekt“. Otvorí sa stránka elektronického formulára žiadosti o grant (Projektu), kde sa zadáva doba riešenia projektu (údaje: rok a mesiac „Od“ je vyplnený aplikáciou, „Do“ je prednastavený na 3 roky riešenia, dá sa nastaviť na dobu 2 až 4 rokov riešenia).Zvoľte časť „Časť A“ (ak už nie je zvolená) a zvoľte číslo komisie, do ktorej chcete podať projekt.

Potom zadajte názov projektu do príslušného poľa.

  

  

Prejdite na záložku „Časť B/D “ kliknutím na túto záložku.

Zvoľte rezortnú príslušnosť vedúceho projektu (SAV alebo MŠ SR) a stlačte tlačidlo „Pokračovať“. Otvorí sa stránka formulárov. Najprv zadajte len údaje postačujúce pre uloženie konceptu projektu. Nezabudnite, že údaje sa uložia len po stlačení jedného z tlačidiel    , ktoré sa nachádzajú v spodnej časti stránky. Pri ukladaní sa vykoná automaticky kontrola povinných údajov. Údaje sa neuložia, ak pri vypĺňaní došlo k chybe, alebo chýbajú povinné údaje (červené hlášky).

TIP: Prejdite na začiatok formulára, nájdite všetky údaje, ktoré sú označené červenou farbou. Upravte alebo doplňte ich. Potom projekt uložte. Uložený projekt môžete opätovne editovať, podaný projekt nie je možné viac editovať, je ho možné len prezerať.

Na záložke „Časť B/D“ je zobrazený riešiteľský kolektív, v aktuálnom príklade je prázdny.

  

POZNÁMKA

Riešitelia patriaci do rezortu MŠ sú v tabuľkách s tehlovo-červenou hlavičkou, riešitelia zo SAV v tabuľkách s modrou hlavičkou.

Tabuľky „Požadované finančné prostriedky“, „Plánovaná riešiteľská kapacita“ a „Vedúci projektu a jeho zástupcovia“ sa vyplnia automaticky na základe údajov zadaných na ďalších stránkach žiadosti (Časť B/D a Časť C).


  

Vedúceho projektu  (v tomto prípade zo SAV,  lebo sme zvolili rezortnú príslušnosť SAV)  je možné pridať stlačením tlačidla v príslušnej tabuľke „Vedúci projektu“ v časti B/D. Po stlačení sa otvorí stránka na vloženie informácií o vedúcom projektu.K žiadosti je možné pripojiť  „Citačný ohlas na práce vedúceho“ v súbore typu doc, rtf, txt a pdf. Po pripojení súboru sa vytvorí linka k tomuto súboru. Ak kliknete na odkaz „Prezrieť si citačný ohlas“ môžete si tento súbor prezrieť. Ak máte zaregistrovaný, pokračujúci projekt, podľa Pravidiel VEGA nemôžete byť vedúcim/vedúcou dvoch projektov. Systém kontroluje zaregistrované projekty a upozorňuje,  že zadávaný vedúci projektu má bežiaci projekt.

 

Údaje sa preberú do časti „Časť B/D“ po stlačení tlačidla „Prebrať“. Ak nechcete údaje prebrať a chcete sa vrátiť do časti  „Časť B/D“, stlačte tlačidlo „Opustiť“. Prebratie údajov sa uskutoční len ak sú na stránke vedúceho projektu vyplnené povinné údaje. K povinným údajom patrí aj  minimálne jeden „Kontakt na vedúceho projektu a zástupcu vedúceho projektu“. Ak chcete uviesť len jeden telefonický kontakt, uveďte ho v poli  s názvom „Telefón 1: *“.  Neúplné, alebo nesprávne vyplnené údaje sú označené červenou farbou. Úplnosť a správnosť údajov s v časti B/D môžete overiť použitím tlačidla:

 

POZOR! Nepoužívajte tlačidlo „Back“ (Späť) www prezerača !!!

Po úspešnom prebratí údajov o vedúcom projektu sa tieto zobrazia na stránke „Časť B/D“. Pozri nasledujúci obrázok.

V tomto momente je možné uložiť rozpracovaný koncept stlačením tlačidla „Uložiť“ na konci stránky.

K uloženému konceptu sa môžte kedykoľvek vrátiť a dopĺňať ho.

  

Uložený projekt je možné až do jeho podania otvoriť, aktualizovať, dopĺňať a meniť. Koncept projektu, ktorý chcete upravovať otvoríte tak, že ho nájdete v zozname projektov ku ktorým máte prístupové práva a stlačíte ikonu "editovať´". Zadávanie zástupcov vedúcich projektov a spoluriešiteľov je zhodné so zadávaním vedúceho projektu. 

Ak sa pokúšate podať projekt po termíne, ktorý určujú pravidlá VEGA, zobrazí sa nasledujúci obrázok. 

Finančné zabezpečenie projektu (Časť C)

Predpokladané finančné požiadavky projektu sa zadávajú na stránke na ktorú sa dostanete kliknutím na záložku s názvom „Časť C“. V hornej časti stránky označte charakter projektu. Príklad je na nasledujúcom obrázku.Na ďalšej časti stránky môžte zadefinovať finančné požiadavky. Príklad požiadaviek projektu finančného zabezpečenia z prostriedkov SAV je na nasledujúcom obrázku.Na aktualizovanie celkovej sumy (riadok „Spolu (630)), stlačte tlačidlo (suma sa aktualizuje automaticky pri uložení údajov). POZOR! Ak ste v tabuľke v časti C zadali údaj, ktorý nie je číselný, systém si pamätá predchádzajúcu číselnu hodnotu, ktorú preberie do sumy. V riadku „Spolu (630)“ sa zobrazia náklady projektu v korunách. Podobne sa postupuje pri vypĺňaní finančných požiadaviek pre rezort MŠ.

POZOR!

Možnosť použitia finančných zdrojov SAV a/alebo MŠ záleží od rezortnej príslušnosti vedúceho, resp. zástupcu vedúceho projektu (projekty so zmiešaným financovaním).

Na stránke označenej „Príloha“ je možné navrhnúť posudzovateľov žiadosti o projekt, resp. uviesť konflikt záujmov niektorých posudzovateľov.  Stránka žiadosti „Príloha“ nie je  povinná. Ak ju chcete vyplniť, musíte vyplniť povinné údaje, na stránke sú označené hviezdičkou.

Ak je projekt kompletný, je možné ho podať stlačením tlačidla „Podať“ na konci stránky. Pred podaním projektu prebehne automatická kontrola všetkých povinných údajov. Po kontrole sú neúplné, alebo nesprávne vyplnené údaje  označené červenou farbou.   Viď obrázok dole:

Práca s existujúcim konceptom projektu

Z dôvodu možnosti uloženia rozpracovaného konceptu projektu (žiadosti o grant), resp. z dôvodu možnosti rozpracovania viacerých verzií, zobrazí sa po kliknutí na linku menu „Projekty“ zoznam projektov zoradených do stránok po 20 projektov.V konceptoch žiadosti o pridelenie grantu je vykonávať akékoľvek úpravy. Je ich možné dokonca aj zmazať. Až do ich podania sa jedná o pracovné verzie dokumentov.

Nepotrebné verzie konceptov je možné zmazať pomocou ikony zmazať *

 

Ak stlačíte tlačidlo "Áno", projekt bude vymazaný. Podané projekty nie je možné zmazať.