Záverečná správa
e-VEGA MŠVVaŠ SR a SAV

Záverečná správa 

Postup pri vypracovaní záverečnej správy:

 • Prihláste sa do systému e-Vega.
 • V menu kliknite na položku „Projekty“.
  Po kliknutí sa zobrazí zoznam existujúcich projektov, ku ktorým máte prístupové práva.
 • Kliknutím na číslo, alebo názov projektu si zvolíte projekt, s ktorým chcete pracovať. Položka v menu "Záverečná správa" je prístupné len v prípade, že zvolíte podaný projekt. Viď nasledujúci obrázok. • Kliknite na položku menu .

Zobrazí sa okno ako na nasledujúcom obrázku:
Vo formulároch sa nachádza informačný text, ktorý naviguje používateľa pri práci s formulárom "Záverečná správa". Obrázok formuláru záverečnej správy sa nachádza na nasledovnom obrázku. • Nová záveračná správa sa pridáva použitím ikony  .

  Ak je pre zvolený projekt záverečná správa už podaná, potom je možnosť vytvorenia novej záverečnej správy zablokovaná. Ak sa vo formulári objaví červená hláška informujúca, že pre zvolený projekt nie je pre každý rok riešenia podaná aktualizácia riešiteľského kolektívu, znamená to, že riešiteľský kolektív je načítaný zo žiadosti o grant a nemusí byť aktuálny.

  Riešiteľský kolektív sa vo formulári "Záverečná správa" nedá editovať. Riešiteľský kolektív je možné aktualizovať len v menu "Aktualizácia riešiteľského kolektívu", z ktorého sa údaje prenášajú do záverečnej správy. Na nasledujúcom obrázku je zvolený projekt, ktorý má podanú aktualizáciu riešiteľského kolektívu a záverečná správa je v štádiu "rozpracovaná". Rozpracovanú záverečnú správu môžete: editovať, zmazať, prezerať a tlačiť.


  Pri podávaní záverečnej správy systém testuje podávaný dokument na úplnosť. V prípade, že chýbajú niektoré povinné údaje systém označí chýbajúce údaje červenou farbou. Ak nechcete vložiť žiadnu publikáciu, treba túto skutočnosť označiť. Tento text (červená tlač) sa zobrazí vo formulári záverečnej správy až po potvrdení, že chcete záverečnú správu .


  Editovateľné polia majú svetlo-zelený okraj. Povinné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre podanie správy sú označené hviezdičkou. Môžete mať rozpracovaných viacero konceptov záverečných správ, ktoré sa zobrazia  v zozname záverečných správ.
  Záverečnú správu môžete podať len jedenkrát.
  Pri podávaní záverečnej správy sa v prípade neúplnosti zobrazí upozornenie:


  Formulár "Záverečná správa" má štyri záložky. Zvolená záložka má biele pozadie.

  .  "Základné informácie"
  obsahuje základné údaje o projekte, ktoré sú uložené v systéme, a do formulára sa načítajú automaticky (nie sú editovateľné). Upravené údaje záverečnej správy si priebežne ukladajte stlačením tlačidla .

  Pozor!
  Pokiaľ si zmenené údaje neuložíte v určenom časovom intervale (štandardne 30 minút) od poslednej akcie používateľa, bude potrebné pre ďalšiu činnosť so systémom opätovné prihlásenie, pričom sú neuložené údaje nenávratne stratené.

  Záverečnú správu je možné podať, t.j. označiť za podanú (odoslanú) stlačením tlačidla .
  Obidve tlačidlá sa nachádzajú na spodnej časti formulára.

  Údaje na druhej záložke "Riešiteľský kolektív" sú automaticky načítané z poslednej aktualizácie riešiteľského kolektívu (ak existuje, inak zo žiadosti o grant), viď nasledujúci obrázok.

  V prípade, že došlo k zmene v riešiteľskom kolektíve, v zozname sú uvedení aj bývalí členovia riešiteľského kolektívu. V časti kapacita sú pre roky, keď už nie sú členmi riešiteľského kolektívu, miesto kapacity vodorovné čiarky, resp. majú nulovú kapacitu.


                                                

  Tretia záložka "Finančné výdavky" slúži na zobrazenie financovania projektu v celých eurách (€). Rozsah číselných hodnôt je 9-miestny. Systém preberá číselné hodnoty a investície z formulára Financovanie projektu.
  V riadku „Spolu (630)“ sa zobrazia náklady projektu.

  Údaje v súčtových stĺpcoch sa počítajú automaticky.

  Automatické načítanie údajov z financovania projektu sa vykoná aj pri otvorení ZS v editovacom móde (režime).  Ak chcete údaje opäť načítať z financovania projektu stlačte tlačidlo "Načítať finančné údaje". POZOR pôvodné finančné údaje v ZS sa prepíšu údajmi z financovania projektu, vrátane zoznamu investícií.


  Prehľad čerpania kapitálových výdavkov - investícií je zobrazený v časti formulára "Čerpanie kapitálových výdavkov z grantu za celé obdobie riešenia projektu". Pridanie novej alebo zmazanie existujúcej investície je možné len vo formulári financovanie projektu.

  Pred ukončením práce s formulárom môžete uložiť upravené údaje stlačením tlačidla ,
  alebo podať záverečnú správu stlačením tlačidla.

  Obidve tlačidlá sa nachádzajú na spodnej časti formulára. Pri podaní záverečnej správy sa vykoná skúška na úplnosť údajov.

  Po podaní nie je možné "Záverečnú správu" ďalej upravovať, alebo zmazať.

  Záverečnú správu je možné podať len raz.