Posudzovanie projektov
e-VEGA MŠ SR a SAV

Posudzovanie projektov

Ak má používateľ systému e-VEGA priradené oprávnenie na posudzovanie projektov, potom sa po prihlásení  zobrazí úvodná stránka s menu, v ktorom je zobrazená položka "Posudzovanie projektov", tak ako je to zobrazené na nasledujúcom obrázku.Kliknutím na položku menu "Posudzovanie projektov" sa otvorí ďalšia stránka so zoznamom projektov priradených posudzovateľovi na posúdenie, resp. rozpracované a odoslané posudky na projekty. Na nasledujúcom obrázku je príklad takéhoto zoznamu. Funkciou "Zobraziť"  je možné triediť zoznam vylistovaných projektov výberom jedného z kritérií.Zobrazované projekty sú rezdelené do dvoch blokov. V prvom "Projekty na posúdenie" sa nachádzajú aktuálne projekty s bežiacou dobou na prijatie/odmietnutie a posudzovanie. V druhom bloku "Projekty minulých rokov" sú zobrazené projekty, ktoré boli priradené užívateľovi v minulých rokoch.

Posudky posudzovateľa môžu nadobúdať v systéme e-VEGA tieto stavy:

 • Oslovený - posudzovateľovi bol zaslaný návrh na vypracovanie posudku, posudzovateľ ho zatiaľ neprijal. Stĺpec "Možnosti" obsahuje tlačidlá na prijatie výzvy .  Odmietnutie výzvy prebieha v dvoch krokoch. Po stlačení tlačidla , sa zobrazí maska, kde potvrdíte zamietnutie výzvy, alebo pokračujete v posudzovaní projektu.
 • Prijatý - posudzovateľ prijal návrh na vypracovanie posudku. Potom je možné otvoriť (editovať) formulár pre posudzovateľa. Stĺpec "Možnosti" obsahuje tlačidlá na editáciu posudku a na tlač hodnoteného projektu .
 • Odmietnutý - posudzovateľ neprijal návrh na vypracovanie posudku.
 • Odoslaný - posudzovateľ vypracoval posudok (keď bol v stave prijatý) a "odoslal" (elektronicky) tento posudok.
  POZOR! Posudok musí byť odoslaný elektronicky. Odoslaním sa zmení stav posudku na odoslaný. Takýto posudok už posudzovateľ nemôže ďalej upravovať, môže si ho však prezrieť. Stlačením tlačidla sa zobrazí formulár dotazníka, ktorý je možné aj vytlačiť (vytvorí sa pdf-súbor pre tlač) stlačením tlačidla "Tlačiť" vo formulári. Tlač projektu v zozname posudkov je naďalej aktívna .

V zozname posudkov sú uvedené termíny na vyjadrenie sa posudzovateľa "Prijať do" a termín odoslania posudku "Posúdiť do". V prípade, že daný termín nie je splnený, zobrazí sa príslušný dátum červenou farbou. Termín na odoslanie posudku sa týka len projektov, na ktoré posudzovateľ prijal výzvu na posúdenie.

Význam symbolov pri stave projektu:

 • Oponent je oslovený, zatiaľ nie je dosiahnutý hraničný dátum pre vyjadrenie sa k akceptácii oponentúry
 • Oponent je oslovený, a je dosiahnutý alebo prekročený hraničný dátum pre vyjadrenie sa k akceptácii oponentúry
 • Oponent prijal posudzovanie projektu a už aj podal posudok
 • Oponent prijal posudzovanie projektu
 • Oponent prijal posudzovanie projektu a je dosiahnutý alebo prekročený hraničný dátum pre podanie posudku
 • Oponent neprijal oponentúruKliknutím na tlačítko Anotácia sa zobrazí dialógové okno s Anotáciou projektu a riešiteľkým kolektívom, pričom aj tu je možné vykonať operácie prijatia, resp. odmietnutia projektu na posudzovanie.Funkcionalita tlačítok resp. je obdobná, ako je to v zozname posudzovania.
Tlačítko slúži na návrat do zoznamu posudzovania.Vypracovanie posudku na projekt

Po prijatí výzvy na posúdenie projektu je možné začať s vypracovávaním posudku na daný projekt.
V prvom kroku  doporučujeme  vytlačiť informácie o projekte stlačením tlačidla v zozname na príslušnom riadku. Použitím tlačidla sa načíta pdf-súbor, ktorý bude v prvom kroku zobrazený na obrazovke. Toto zobrazenie nie je obmedzené, je možné ho kedykoľvek zopakovať, keď je zobrazený zoznam posudku/ov (projeku/tov na posúdenie).
V druhom kroku nasleduje vlastné vypracovanie posudku. Formulár (stránka) na vypracovanie posudku sa zobrazí po stlačení tlačidla . Časť formulára (stránky) je zobrazená na nasledujúcom obrázku: Na začiatku stránky formulára je červeným písmom upozornenie na časové obmedzenie dostupnosti stránky. Preto odporúčame údaje priebežne ukladať. Po každej akcii na stránke sa čas dostupnosti stránky začína počítať od začiatku..

Meno posudzovateľa sa načíta automaticky na základe prihlasovacích údajov používateľa. V časti "Záverečný komentár" formulára posudzovateľa neuvádzajte svoje meno.
Dôležitá je dolná časť formulára, kde sú umiestnené tlačidlá na uloženie zadaných údajov "Uložiť", podanie posudku "Poslať", "Tlačiť" na vytvorenie pdf-súboru posudku na základe zadaných a uložených údajov a tlačidlo "Opustiť" pre návrat do zoznamu posudku/ov.


.

POZOR!
K ukladaniu údajov do systému e-VEGA dochádza len po stlačení tlačidla "Uložiť" do 30 minút od poslednej operácie (napríklad otvorenie formulára, stlačenie tlačidla). Pokiaľ nedôjde k uloženiu údajov stlačením tlačidla "Uložiť", alebo uplynie viac ako 30 minút od poslednej operácie, potom  zadané údaje do formulára nebudú uložené do systému. K uloženiu zadaných/upravených údajov dochádza len po stlačení tlačidla "Uložiť" v danom časovom limite.

Uložené údaje sa vždy načítajú automaticky pri otvorení formulára posudku.
Tlačiť je možné aj čiastočne vyplnený formulár.

Odoslanie posudku na projekt

Posudok na projekt sa odosiela stlačením tlačidla "Poslať". Pri procese odosielania sa vykoná kontrola formálnych podmienok na poslanie posudku. Ak dôjde k chybe, zobrazí sa pri príslušnom poli formulára červený text s popisom chyby. Chybová hláška sa zobrazí aj nad tlačidlami formulára.
Pokiaľ nedôjde k splneniu formálnych podmienok, systém neumožní odoslať posudok na projekt.

Komisia môže použiť len odoslané posudky, posudky v stave "prijatý" sú v systéme vedené ako koncepty posudzovateľa!


Ak je posudok úspešne odoslaný, potom sa zmení stav posudku v zozname na "odoslaný" a posudok už nie je ďalej možné upravovať.