Podmienky používania
e-VEGA MŠ SR a SAV

Všeobecné podmienky používania systému e-VEGA

Systém e-VEGA je prevádzkovaný Ministerstvom školstva SR a Slovenskou akadémiou vied (ďalej prevádzkovateľ). Systém e-VEGA je jedinou možnosťou podávania žiadostí o grant. Žiadame všetkých používateľov, ktorí navštívili stránky po prvýkrát, alebo sa neoboznámili so všeobecnými podmienkami, aby tak urobili pred začatím používania internetovej aplikácie e-VEGA. Obsah stránok systému e-VEGA je aktualizovaný podľa potrieb prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za škody spôsobené nefunkčnosťou, za nepriame škody, ktoré vzniknú v dôsledku nesprávneho používania aplikácie, alebo spôsobené neoprávneným prístupom.

Práva a povinnosti prevádzkovateľa správcu agendy VEGA

Prevádzkovateľ je oprávnený:

 • meniť obsah a spôsob činnosti aplikácie. Spôsob činnosti aplikácie sa môže aktualizovať bez toho, aby to musel prevádzkovateľ vopred oznámiť,
 • dostupnosť vybraných častí systému e-VEGA je stanovená prístupovými právami jednotlivých používateľov,
 • v prípade potreby zasielať informácie registrovanému používateľovi na e-mailovú adresu, ktorú používateľ zadal pri registrácii.

Prevádzkovateľ je povinný:

 • pri spracovávaní údajov, ktoré majú charakter osobných údajov, dodržiavať zákon o ochrane osobných údajov,
 • osobné údaje, ktorými disponuje sa použijú iba na ten účel, na ktorý boli vyžiadané,
 • zachovať dôvernosť údajov, okrem tých, ktoré sú určené na zverejnenie,
 • oboznámiť sa s návodom systému e-VEGA,
 • na akékoľvek funkčné zmeny bude používateľ prevádzkovateľom služieb upozornený.

Práva a povinnosti používateľa

Používateľ je povinný:

 • v registračnom formulári poskytnúť prevádzkovateľovi aktuálne a pravdivé údaje, čím zároveň vyjadruje výslovne svoj súhlas s ich spracovaním,
 • vyplnením registrácie dáva prevádzkovateľovi na vedomie svoj súhlas so znením a s akceptáciou týchto všeobecných podmienok, ktoré je povinný počas celej doby používania služieb dodržiavať,
 • nepoškodzovať dobré meno prevádzkovateľa a ním poskytovaných služieb,
 • neposkytnúť svoje heslo neoprávneným osobám a ani ho inak nezverejniť,
 • prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu alebo ušlý zisk, ktorý vznikne porušením povinnosti používateľa uchovať svoje vlastné heslo v tajnosti.

Autorské práva

Systém e-VEGA je majetkom MŠ SR a SAV a je chránený autorským zákonom. Vecný obsah projektov je chránený autorským zákonom.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje všetky autorské práva. Použitie výstupov systému e-VEGA inak ako na potrebu pre ktorú boli vytvorené, najmä ich ďalšie použitie formou šírenia, kopírovania, ďalšieho spracovania alebo úpravy či zriaďovanie ďalších kópii, podlieha písomnému súhlasu prevádzkovateľa. Je zakázané údaje, informácie získané na našich stránkach rozširovať alebo poskytovať verejnosti na komerčné účely. Tento zákaz sa vzťahuje tiež na šírenie a prezentovanie obsahu v rámci iných databáz a diel. V prípade záujmu o iné použitie výstupov systému e-VEGA (stránok) ako je podávanie grantov a správa projektov VEGA sa môžete obrátiť na prevádzkovateľa.
Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči používateľovi dňom jeho registrácie.
Používateľ vyhlasuje, že si tieto obchodné podmienky prečítal a na znak súhlasu s ich obsahom vyplňuje svoj registračný formulár s cieľom využívať služby prevádzkovateľa.


Kontakt: e-mail adresa tel číslo SAV a MŠ