Oponenti - správa
e-VEGA MŠ SR a SAV
 

Oponenti - správa

Okno "Zoznam oponentov - správa" zobrazuje prehľad oponentov v systéme e-VEGA. Pre každého oponenta zobrazuje prehľad projektov na ktoré boli oponentovi priradené aj so stavom v akom sa jeho oponentúra nachádza.  S jednotlivými oponentami je možné vykonávať nasledovné aktivity:

 • - prezerať
 • - editovať
 • - zmazať
 • - deaktivovať oponenta (označiť za neaktívneho)
 • - re-aktivovart oponeta (zmeniť status neaktívny na aktívny)
 • - presunúť aktivity oponenta na iného oponenta
 • - aktivovať/deaktivovať/editovať stav špeciálnej komunikácie s oponentom
 • - Zobraziť správy projektu. Pokliknutína tlačítko sa otvorí stránka s prehľadom e-mailovej komunikácie pre projekt. Správy sú zobrazené v závislosti od prístupových práv.

Funkcionalita tlačítok

- po kliknutí sa načíta stránka s údajmi o vybranom oponentovi. POZOR! Údaje nie je možné upravovať.

- po kliknutí sa načíta stránka s údajmi o vybranom oponentovi, ktoré je možné meniť.

- Zmazať oponenta.

- po kliknutí bude oponent označený za neaktívneho. Neaktívny oponent je v zozname oponentov označený červeným výkričnikom pred menom.

- po kliknutí bude oponent opätovne označený za aktívneho. Tlačítko sa zobrazuje len pri neaktívnych oponentoch.

- toto tlačítko slúži na výber oponenta, ktorého aktivity sa majú presunúť na iného oponenta. Cieľový oponent sa vyberá v okne Presun aktivity z vybraného oponenta na iného oponenta, ktoré sa zobrazí po kliknuté na tlačítko.

- kliknutím na tlačítko sa zobrazí dialógové okno v ktorom je možné pre daného oponenta a daný projekt nastaviť mód špeciálnej komunikácie, kedy sa oponent neoslovuje prostredníctvom "hromadnej" e-mailovej komunikácie, ale je potrebne mu odosielať elektronickú poštu osobitne. V tomto okne je možné zmeniť popis a aj zrušiť mód špeciálnej komunikácie s oponentom.


Ak je Špeciána komunikácia nastavená, tak sa v zozname projektov pred registrašným čislom projektu zobrazí symbol .

Po nájdení myšou na sa v nápvede zobrazia dôvody špeciálnej komunikácie.


Oslovenie oponenta

Osloviť je možné len oponenta, ktorý je v stave "vybraný".
Pre získanie zoznamu vybraných oponentov je potrebné vo vyhľadávcích kritériách označiť pole "Pridelená - neoslovení oponenti" a kliknúť na tlačítko "Vyhľadať"


Následne je treba v zozname vybrať a označiť oponenta(ov) a projekt(y) na ktorý chcete poslať výzvu.Po ukončení výberu treba kliknúť na tlačítko "Osloviť oponentov".
Po kliknutí na tlačítko "Osloviť oponentov" sa pod tabuľkou so zoznamom vybraných oponentov zobrazí sekcia "vlastnej" výzvy, v ktorej je treba doplniť časové údaje do kedy sa má oslovený oponent vyjadriť, či príjime oponentúru, alebo nie a do kedy je potrebné vypracovať posudok.Po kliknutí na text sa rozbalí panel na ktorom si môžete pozrieť vlastný text výzvy. Jej text je možné upraviť v administrátorskom nástroji.

Pre opačnú aktivitu t.j. skrytie panelu s textom výzvy treba kliknúť na text: .

Po doplnení povinných časových údajov, je možné odoslať výzvu kliknutím na tlačítko "Zaslať e-mail oponentom" , ktoré sa nachádza na konci stránky.


Oslovení oponenti (pridelená oponentúra)

Zobrazí sa zoznam oponetov, ktorí boli oslovení a ešte nepotvrdili prijatie/odmietnutie oponetúry daného projektu. Pod každým oponentom je zoznam jemu pridelených projektov, pre ktoré je oslovený.

Význam tlačidiel pri projekt je nasledovný:

 • Odmietnuť posudzovanie projektu, akoby zadal oponent (vrátane poznámky, ktorá sa zadá po stlačení)
 • Zrušenie oslovenia (akoby vôbec nebol pre daný projekt oslovený)
 • Nastavenie alebo zrušenie špeciálnej komunikácie s oponentom.
  Ak je aktívna špeciálna komunikácia, oponent nedostáva štandartné pripomienky a výzvy. 3peciálna komunikácia je aktívna ak je vedľa tohto tlačidla zobrazená červená hviezdička. Po prejdení kurzorom na červemnú hviezdičku sa zobrazí poznámka k špeciálnej komunikácii

Význam farby otáznika za názvom projektu:

 • Oponent je oslovený, zatiaľ nie je dosiahnutý hraničný dátum pre vyjadrenie sa k akceptácii oponentúry
 • Oponent je oslovený, a je dosiahnutý alebo prekročený hraničný dátum pre vyjadrenie sa k akceptácii oponentúry
Ak sa kurzorom myši prejda na otáznik, zobrazia sa hraničné termíny oslovenia (vyjadriť sa do, podať posudok do).

Export do csv

Po kliknutí na tlačítko sa vygeneruje csv súbor s vyexportovanými údajmi oponenta
Vzniknutý csv súbor je možné rozdeliť na dve časti. Prvá časť, ktorú tvoria stĺpce: dáva prehľad o osobných dátach oponenta a druhá časť tvorená stĺpcami: infomuje o aktivitách oponenta. Pričom: "YYYY" označuje rok ktorého sa údaj týka a "Z" je poradové číslo v rámci roka (stav ked oponent bol oslovený v jednom roku na viacero projektov). Počet pozící v roku je daný počtom projetov najviac oslovovaného oponeta v exportovaných údajoch. Preto niektoré pozície môžu byť pre niektorých oponetov prázdne.


informuje o tom, či sa daný pracovník aktívne zapája do posudzovania projektov a má význam ho osloviť, alebo nie.
Nadobúda stavy:
    - oponent je označený za neaktívneho.
    prázdne pole znamená, že oponent je aktívny.
PodanePosudky_YYYY : číselná hodnota udáva počet podaných posudkov v danom roku. Ak nie je podaný žiadny posudok, pole je prázdne.
Oslovenia_YYYY : číselná hodnota udáva počet, koľko krát bol v danom roku oponent oslovený na posudzovanie projektu. Ak nebol oslovený ani raz, pole je prázdne.
Oponoval_YYYY_Z : Informácia o správaní sa oponenta na výzvu k oponentúre projektu.
Zobrazované stavy:
    - oponent prijal posudzovanie a podal posudok.
    - oponent bol oslovený a zatiaľ nazareagoval na výzvu.
    - oponent zamietol posudzovanie projektu.
    - oponent prijal posudzovanie, ale ešte nepodal posudok.
registračné číslo oponovaného projektu.
body, ktore oponent pridelil projektu v posudku. Zobrazujú sa len ak posudok je podaný.
číslo komisie projektu (podľa ziadosti)
dátum udávajúci termín do kedy mal oponent posúdiť projekt. Stĺpec sa exportuje len pre vybraný rok

Počet oponentúr v danom roku je daný oponentom s najvyšším počtom oponetúr v danom roku. Oponent s menším počtom oponentúr nebude mať údaje vo všetkých stĺpcoch pre daný rok.
Zobrazujú sa údaje za 3 roky dozadu od roku zvoleného v časti „Vyhľadávacie kritériá“.