Komisia
e-VEGA MŠ SR a SAV

Práca v komisiách e-VEGA

1. Administrácia

Administráciu  komisií vykonáva  správca elektronického systému e-VEGA pomocou programovej utility, ktorou riadi prístupové práva k projektom pre jednotlivé komisie, prideľovanie členov komisiám a ich zaradenie v komisiách. Spravodajcu komisie môže definovať predseda, podpredseda a tajomník.

Oponenti majú označenie podľa toho, kto ich navrhol (P-veduci, O-podpredseda, C-člen komisie, T-tajomník, A-administátor). Zoznamy oponentov sa zapisujú do databázy. Základ tvoria členovia komisií a oponenti navrhnutí z projektov. Zoznam sa bude postupne  dopĺňať členmi z jednotlivých komisií. Stav a označenie stavov, v ktorých sa nachádza oponentúra, je popísaný v odkaze Oponentúra - stavy.

2. Členovia komisie

Označenie členov komisie:

T         Tajomník. V rámci svojej komisie môže prideliť úlohu spravodajcu, navrhovať nových oponentov a mazať navrhnutých   oponentov.

PP        Podpredseda komisie. Prístupové práva ako tajomník.

P          Predseda komisie. Prístupové práva ako tajomník.

           Bez označenia člen komisie. Má právo pridávať a mazať oponentov, nemá možnosť navrhovať spravodajcov.

Každý člen komisie VEGA sa prihlasuje do systému e-VEGA sám na požiadanie správcov e-VEGA a predsedov komisií VEGA. Ak nie je oslovený člen komisie  prihlásený ako vedúci projektu, alebo ako člen komisie, potom bude používať inú kontaktnú adresu ako vedúci projektu. Vyzvaní členovia správcami VEGA sa musia prihlásiť za členov komisií do  daného termínu. Po prihlásení do elektronického systému VEGA a kliknutí na položku menu “Komisie”  sa zobrazia sub položky menu podľa prístupových práv používateľa. 

 

Prístupové práva.
Každý člen komisie bez rozdielu zaradenia má k dispozícii zoznam všetkých projektov vo všetkých komisiách. Projekty, ktoré sú zaradené v komisiách, v ktorých nie je používateľ členom, má právo prezerať si anotáciu projektu, pomocou ikony
- zobraziť anotáciu. Projekty zaradené v komisii, kde je prihlásený používateľ členom má právo  - zobraziť anotáciu, * - vytlačiť projekt v slovenskej a anglickej verzii s možnosťou zobrazenia projektu pred tlačou na obrazovke.

3. Zoznam hodnotených projektov

Tento zoznam slúži na prácu s projektami podstupujúcimi vstupné hodnotenie. Tu je možné aj zobraziť projeky ktoré boli zamietnuté pri vstupnom hodnotení. (Treba označiť podmienku "Zobraz aj zamietnuté projekty")


4. Zoznam bežiacich projektov

Tento zoznam slúži na prácu s bežiacimi projektami. Tu je možné nahliadnuť do ARK patriacich projektu.

V menu "Zoznam hodnotených projketov" kliknutím na vedúceho projektu sa zobrazí v novom okne projektová história vedúceho  projektu. Tlačidlom "Zatvoriť" sa vrátite do zobrazeného zoznamu.5. Záverečné správy

Tento zoznam slúži na prácu s končiacimi projektami. Tu je možné nahliadnuť do Záverečných správ patriacich projektu. Zobrazuje sa aj prehľad financovania projektu (pridelené, čerpané, rozdiel) v jednotlivých rokoch aj spolu.

V menu "Záverečné správy" v zozname projektov, je možné kliknutím na vedúceho projektu zobraziť v novom okne projektovú históriu vedúceho  projektu. Tlačidlom "Zatvoriť" sa vrátite do zobrazeného zoznamu.


6. Zoznam návrhových listov

Tento zoznam slúži na prácu s návrhovými listami na členov komisií. Tu je možné priradiť funkčné obdobie, výber kandidáta, ako aj prezrieť si prílohy podaných Návrhových listov.


Verzia 2.0 © 2007-2016 Stránky vytvorila spoločnosť MMS Softec s.r.o.