Chcem urobiť
e-VEGA MŠVVaM SR a SAV

Vyberte si odkaz, ktorý najlepšie vystihuje zamýšľanú činnosť.


Chcem založiť nový projekt (žiadosť o grant)

Chcem upraviť projekt (žiadosť o grant)

Chcem založiť novú aktualizáciu riešiteľského kolektívu

Chcem upraviť aktualizáciu riešiteľského kolektívu

Chcem si prezrieť financovanie projektu

Chcem vytvoriť záverečnú správu projektu

Komisie a administrácia

Chcem upraviť existujúci dotazník posudzovateľa

Chcem vytvoriť nový návrhový list za člena komisie VEGA

Chcem upraviť návrhový list za člena komisie VEGA

Chcem založiť nový projekt (žiadosť o grant)

Postup, ako otvoriť formulár pre založenie nového projektu (žiadosti o grant):

  

 • Prihláste sa do systému e-Vega.
 • Kliknite na položku „Projekty“ v menu. Po kliknutí sa zobrazí zoznam existujúcich projektov, ku ktorým máte prístupové práva. V menu sa zobrazí nová položka „Nový projekt“ (ak máte právo založiť nový projekt).
 • Kliknite na položku „Nový projekt“. V pravej časti formulára sa zobrazí  doba riešenia projektu (počíta sa automaticky na základe aktuálneho dátumu).
 • Zvoľte si rezortnú príslušnosť podľa vedúceho projektu.
 • Stlačte tlačidlo „Pokračovať“. Po stlačení tlačidla „Pokračovať“ sa zobrazia formuláre žiadosti o grant.

  

POZOR!!! Systém e-VEGA je nastavený tak, že „udržiava“ rozpracované, ale neuložené údaje  60 minút. Ak prihlásený používateľ v tomto časovom intervale nevykoná žiadnu činnosť v systéme e-VEGA,  neuložené dočasné údaje sa automaticky zrušia a používateľ sa musí znovu prihlásiť do systému e-VEGA. Rozpracovanú žiadosť si môžte po zadaní základných identifikačných údajoch projektu uložiť stlačením tlačidla „Uložiť“.

Základné identifikačné údaje sú:

Číslo komisie

Názov projektu

Vedný odbor

Špecializácia

Socio-ekonomický cieľ

Vedúci projektu

Žiadosť o grant je možné podať stlačením tlačidla „Podať“. Podať je možné len úplne vyplnenú žiadosť o grant.

 


Chcem upraviť projekt (žiadosť o grant)

Používateľ môže upravovať len projekt (žiadosť o grant), ktorý nebol podaný. Samozrejme musí disponovať potrebnými prístupovými právami.

Postup, ako sa dostať k úprave projektu:

  

 • Prihláste sa do systému e-Vega.
 • Kliknite na položku „Projekty“ v menu. Po kliknutí sa zobrazí zoznam existujúcich projektov, ku ktorým máte prístupové práva.
 • Kliknite na ikonu „Pero na papieri“ projektu v zobrazenom zozname.
  Po kliknutí sa zobrazia formuláre VEGA žiadosti projektu, ktorý chcete upravovať.

  

Upravený projekt (žiadosť) si môžte uložiť stlačením tlačidla „Uložiť“.

Žiadosť o grant je možné podať stlačením tlačidla „Podať“. Podanie projektu (žiadosti) je možné len ak je projekt úplne vyplnený.

 

Chcem si prezrieť financovanie projektu

Prihláste sa do systému e-Vega .

 • Kliknite na položku „Projekty“ v menu. Po kliknutí sa zobrazí zoznam existujúcich projektov, ku ktorým máte prístupové práva.
 • Kliknutím na číslo, alebo názov projektu  si zvolíte projekt, s ktorým chcete pracovať. Číslo zvoleného projektu a jeho názov sa zobrazia v druhom riadku hlavičky formulára. Položka menu "Financovanie projektu" sa zobrazí, len ak je zvolený projekt podaný a "bežiaci".
 • V menu na ľavej strane zvoľte "Financovanie projektu".
 • Vo formulári "Financovanie projektu" zvoľte rok, pre ktorý si chcete financovanie prezrieť, alebo ho upraviť. Rok, pre ktorý je financovanie editovateľné, určí správca systému VEGA. Ostatné roky sa dajú len prezerať.
 • Zadané údaje uložte pomocou tlačidla "Uložiť", údaje sa uložia do databanky projektu. Formulár opustíte pomocou tlačidla "Späť", kedy údaje nebudú uložené.

Chcem založiť novú aktualizáciu riešiteľského kolektívu

Používateľ môže založiť novú aktualizáciu riešiteľského kolektívu len pre podaný projekt, ak má potrebné prístupové práva.

Postup ako založiť novú aktualizáciu projektu:

  

 • Prihláste sa do systému e-Vega.
 • V menu si zvoľte  položku „Projekty“ v menu. Po kliknutí sa zobrazí zoznam existujúcich projektov, ku ktorým máte prístupové práva.
 • Kliknite na názov alebo registračné číslo podaného projektu v zobrazenom zozname. Po kliknutí sa zobrazia registračné číslo a názov projektu v hlavičke formulára a v menu pribudne položka „Aktualizácia riešiteľského kolektívu“.
 • Kliknite na položku menu „Aktualizácia riešiteľského kolektívu“. Po kliknutí v menu pribudne položka „Aktualizácia  riešiteľského kolektívu - zoznam“.
 • Kliknite na tlačidlo na založenie novej aktualizácie riešiteľského kolektívu. Po kliknutí sa zobrazí formulár pre voľbu roku, pre ktorý sa má aktualizácia riešiteľského kolektívu vytvoriť.
 • Zvoľte rok, pre ktorý sa má aktualizácia založiť a stlačte tlačidlo „Pokračovať“.

Po stlačení tlačidla „Pokračovať“ sa zobrazia formuláre aktualizácie riešiteľského kolektívu. Formuláre sú vyplnené „najaktuálnejšími“ údajmi (predchádzajúca aktualizácia, ak neexistuje tak, podľa projektu).

Údaje aktualizácie sa uložia stlačením tlačidla „Uložiť“. Ak sa má aktualizácia použiť ako oficiálna (podaná) aktualizácia, potom je treba stlačiť tlačidlo „Podať“. Obe tlačidla sa nachádzajú v spodnej časti formulára.

Pri podávaní sa vykoná kontrola na dodržanie formálnych podmienok pre podanie aktualizácie riešiteľského kolektívu.

 

Chcem upraviť aktualizáciu riešiteľského kolektívu

Používateľ môže upravovať len existujúcu aktualizáciu riešiteľského kolektívu, ktorá nie je podaná, ak má potrebné prístupové práva.

Postup ako otvoriť formulár aktualizácie riešiteľského kolektívu:

  

 • Prihláste sa do systému e-Vega.
 • Kliknite na položku menu „Projekty“. Po kliknutí sa zobrazí zoznam existujúcich projektov, ku ktorým máte prístupové práva.
 • Kliknite na názov alebo registračné číslo podaného projektu v zobrazenom zozname. Po kliknutí sa zobrazia registračné číslo a názov projektu v hlavičke formulára a v menu pribudne položka „Aktualizácia riešiteľského kolektívu“.
 • Kliknite na položku menu „Aktualizácia riešiteľského kolektívu“. Po kliknutí sa vo formulári zobrazí zoznam existujúcich „Aktualizácií riešiteľského kolektívu“.
 • Kliknite na ikonku „Editovať“ (Pero na papieri). Po kliknutí sa zobrazí formulár aktualizácie riešiteľského kolektívu, ktorú môžte upravovať.

  

Upravené údaje aktualizácie môžte uložiť stlačením tlačidla „Uložiť“. Ak sa má aktualizácia použiť ako oficiálna (podaná) aktualizácia, potom je treba stlačiť tlačidlo „Podať“.

Pri podávaní sa robia kontroly na dodržanie formálnych podmienok pre podanie aktualizácie riešiteľského kolektívu.

  

  

Práca v komisiách

Položka menu "Komisie" je prístupná len administrátorom e-VEGA a členom komisií. Použite hlavnú nápovedu, ktorá sa nachádza pod ikonou "?" v pravom hornom rohu každej stránky.

  

Chcem vytvoriť záverečnú správu

Postup, ako vytvoriť záverečnú správu:

  

 • Prihláste sa do systému e-Vega.
 • Kliknite na položku „Projekty“ v menu. Po kliknutí sa zobrazí zoznam existujúcich projektov, ku ktorým máte prístupové práva. Projekt zvolíte kliknutím na názov alebo číslo projektu.
  V menu na ľavej strane kliknite na položku "Záverečná správa".
 •  Novú záverečnú správu pridajte stlačením tlačidla "Pridať". Ak je "Záverečná správa" zvoleného projektu už podaná, potom je možnosť vytvorenia novej záverečnej správy zablokovaná. Vo formulári sa nachádzajú informačné texty, ktoré uľahčujú orientáciu.
 •  Prezeranie konceptov záverečných správ, ak existujú, môžete pomocou tlačidla "Prezrieť" (lupa).   Podanú  záverečnú správu nie je možné editovať.
 • Na editovanie existujúcej nepodanej záverečnej správy stlačte tlačidlo "Editovať" (Pero na papieri).
 • Nepodanú, rozpracovanú záverečnú správu je možné zmazať použitím tlačidla "Zmazať".
 • Záložku "Riešiteľský kolektív" nie je možné editovať. Údaje sa načítajú z aktualizácie riešiteľského kolektívu, alebo zo žiadosti o projekt.
 • Finančné výdavky projektu zadávate na záložke "Finančné výdavky". Súčty v riadkoch a stĺpcoch sa vykonajú použitím tlačidla "Suma", alebo použitím tlačidiel "Uložiť", alebo "Podať".

 

Chcem upraviť existujúci dotazník posudzovateľa

Používateľ môže upravovať existujúci dotazník posudzovateľa len pokiaľ dotazník nie je podaný, a používateľ má príslušné prístupové práva.

Postup ako otvoriť formuláre pre úpravu dotazníka posudzovateľa pre zvolený projekt:

  

 • Prihláste sa do systému e-Vega.
 • Kliknite na položku „Projekty“ v menu. Po kliknutí sa zobrazí zoznam existujúcich projektov, ku ktorým máte prístupové práva.
 • Kliknite na položku menu "Posudzovanie projektov".  Zobrazí sa zoznam projektov, kde ste boli požiadaný o vypracovanie posudku.
 • Kliknite na ikonku „Editovať“ príslušného projektu. Po kliknutí sa zobrazí formulár dotazníka posudzovateľa. Editovať je možné len prijatý posudok. Odoslaný posudok je možné prezerať a vytlačiť.
 • Neprijať projekt na posúdenie môžete použitím tlačidla "Neprijať projekt na posúdenie", prvá ikonka na ľavej strane v stĺpci "Možnosti". Po stlačení tlačidla musíte potvrdiť zamietnutie, alebo môžete v posudzovaní pokračovať.
 • Upravené údaje v dotazníku posudzovateľa sa uložia stlačením tlačidla „Uložiť“. Ak chcete opustiť dotazník bez prebratia/uloženia údajov, ktoré ste zmenili, potom stlačte tlačidlo "Opustiť". Ak chcete dotazník podať, treba stlačiť tlačidlo „Podať“. Pri podávaní sa robia kontroly na dodržanie formálnych podmienok pre podanie dotazníka posudzovateľa pre daný projekt. Formulár "dotazník posudzovateľa" si môžte vytlačiť stlačením tlačidla "Tlačiť". Pred tlačou sa formulár otvorí v príslušnom prezerači.

  

Chcem vytvoriť nový návrhový list za člena komisie VEGA

Používateľ môže vytvoriť nový návrh na člena komisie VEGA, ak má príslušné prístupové práva.

Postup ako vytvoriť nový návrh na člena komisie VEGA:

  

 • Prihláste sa do systému e-Vega.
 • Kliknite na položku menu „Iné formuláre“. Po kliknutí sa v podmenu zobrazí zoznam formulárov s ktorými môžte pracovať. (Obsah zoznamu závisí od prístupových práv používateľa). Pokiaľ v zozname nie je položka „Návrhový list“, tak nemáte oprávnenie vytvoriť návrh na člena komisie.
 • Kliknite na položku menu „Návrhový list“. Po kliknutí sa zobrazí zoznam existujúcich návrhových listov za člena komisie VEGA, pre príslušný rezort a v menu pribudne položka „Nový návrhový list - SAV“ a „Nový návrhový list - MŠ SR“. Mená vypísané červeným písmom nie sú odoslané "Podané" a dajú sa editovať, alebo vymazať zo zoznamu. Mená vypísané modrým písmom je možné len prezerať a vytlačiť.
 • Kliknite na položku menu „Nový návrhový list - xx“ príslušného rezortu. Po kliknutí sa zobrazí formulár návrhového listu za člena komisie, ktorý môžete editovať.
 • Ak chcete uložiť  "Návrhový list"  stlačte tlačidlo „Uložiť“. Pri ukladaní sa automaticky vykoná kontrola na správnosť postačujúcich údajov potrebných pre uloženie. Po prípadnom odstránení chýb vo formulári, ktoré sú vypísané červenou farbou, sa na konci formulára objaví tlačidlo "Podať".
 • Podanie/odoslanie "Návrhového listu" vykonáte stlačením tlačidla "Podať". Pri podávaní sa robia kontroly na dodržanie formálnych podmienok pre podanie Návrhového listu na člena komisie VEGA.

 

Chcem upraviť návrhový list za člena komisie VEGA

Používateľ môže upraviť existujúci návrh na člena komisie VEGA, ak má príslušné prístupové práva.

Postup ako otvoriť formulár pre úpravu údajov v návrhu na člena komisie VEGA:

  

 • Prihláste sa do systému e-Vega.
 • Kliknite na položku menu „Iné formuláre“. Po kliknutí sa v podmenu zobrazí zoznam formulárov s ktorými môžte pracovať. (Obsah zoznamu závisí od prístupových práv používateľa). Pokiaľ v zozname nie je položka „Návrhový list“, tak nemáte oprávnenie vytvoriť návrh na člena komisie.
 • Kliknite na položku menu „Návrhový list“. Po kliknutí sa vo formulári zobrazí zoznam existujúcich návrhov za člena komisie VEGA. Upravovať sa môžu len nepodané návrhy, ktoré sú v zozname vypísané červeným písmom. Nepodané návrhy je možné zmazať použitím ikony "Zmazať".
 • Kliknite na ikonku „Editovať“ (Pero na papieri) príslušného návrhu. Po kliknutí sa zobrazí formulár návrhového listu na člena komisie VEGA.
 • Formulár môžete uložiť stlačením príslušného tlačidla na konci stránky, alebo podať, stlačením tlačidla "Podať". Pri obidvoch akciách vykoná systém automatické kontroly správnosti ukladaných údajov.