Aktualizácia riešiteľského kolektívu
e-VEGA MŠ SR a SAV

Aktualizácia riešiteľského kolektívu

Ak nastal termín kedy je povolené podávať aktualizáciu riešiteľského kolektívu (ďalej len ARK), môže používateľ založiť novú ARK, resp. podať ju. Podať ARK je možné len na rok, pre ktorý ešte nie je podaná ARK. Podávanie ARK je možné len pre rok ktorý je nastavený správcom systému e-VEGA (Správca definuje aj termíny na podanie ARK)
ARK je možné vytvárať len pre podaný projekt. Pri vypĺňaní formulárov máte k dispozícii  odkazy s pokynmi na vyplnenie formulárov ARK. Odkazy sú zvýraznené modrou farbou. Rozsah menu na ľavej strane stránky je závislé od prístupových práv prihláseného používateľa, nemusí byť zhodné s menu,  ktoré máte k dispozícií.

ARK sa vypĺňa podľa pokynov ktoré je možné získať kliknutím na odkaz "pokynov" (otvorí sa pdf-súbor pokynov).
       .

Ďalšiu nápovedu môžte otvoriť stlačením tlačidla  v pravej hornej časti stránky.


Postup pri zakladaní novej aktualizácie riešiteľského kolektívu:

Prihláste sa do systému e-Vega. Po prihlásení sa zobrazí menu podobné menu na nasledovnom obrázku: • Kliknite v menu na položku „[Projekty]“. Po kliknutí sa v pravej časti stránky zobrazí zoznam existujúcich projektov, ku ktorým máte prístupové  práva. Zoznam obsahuje všetky  projekty  (podané aj nepodané).    Zoznam zobrazovaných projektov je možné riadiť zadávaním výberových podmienok (viď masku) a následným stlačením tlačidla .
  Projekty sú v zozname usporiadané po stránkach, v ktorých môžete listovať.
 • Kliknite na názov alebo registračné číslo podaného projektu v zobrazenom zozname.
V hlavičke stránky  sa zobrazí registračné číslo a názov  zvoleného  projektu. Pokiaľ je projekt podaný a nie je stornovaný alebo zamietnutý, potom sa menu Projekty rozšíri o podmenu Aktualizácia riešiteľského kolektívu (ak vám boli nastavené príslušné prístupové práva).
Kliknite na položku menu Aktualizácia riešiteľského kolektívu. Po kliknutí sa otvorí v pravej časti stránky zoznam existujúcich aktualizácií pre zvolený projekt.
Kliknutím sa položka menu zmení na [Aktualizácia riešiteľského kolektívu – zoznam]
Pokiaľ je termín na podávanie ARK, a projekt beží, pod zoznamom ARK sa zobrazí nasledovná informácia:

Ak chcete vytvoriť novú ARK, stlačte tlačidlo, otvorí sa stránka na potvrdenie roka pre ktorý sa má vytvoriť nová ARK.

Pre pokračovanie, stlačte tlačidlo "Pokračovať".

Po stlačení tlačidla  sa zobrazia formuláre ARK na zakladanie novej aktualizácie.

Formuláre sú naplnené poslednými aktuálnymi údajmi z predchádzajúcej aktualizácie, ak aktualizácia ešte neexistuje, tak údajmi z projektu (žiadosti o grant).

Zmena riešiteľského kolektívu (A1.) sa nastavuje automaticky, porovnaním údajov pre príslušný rok z predchádzajúcej podanej ARK, resp. žiadosti o grant ak neexistuje ARK. Za zmenu sa považuje zmena mena, organizácie, pridanie nového riešiteľa a celkovej kapacity projektu v jednotlivých rokoch.

Formulár AKR obsahuje nasledujúce editovateľné polia:

 • poznámka,

 • oznámenie vedúceho projektu,

 • možnosť zmeniť vedúceho projektu v časti B. Viď nasledujúci obrázok.

 • v časti B1 pridávanie pracovníkov do projektu stlačením  tlačidla ,    

 • v časti B1 editovanie údajov spolupracovníkov, ktorí na projekte už spolupracujú pomocou tlačidla ( Pero na papieri),
 • v časti B1 prezeranie údajov spolupracovníkov, ktorí na projekte spolupracujú, .
 • v časti B1 presun zástupcu vedúceho medzi spolupracovnikov .
  Presuny sú možné len v rámci jedného rezortu.
 • v časti B1 presun spolupracovnika medzi zástupcov vedúceho .
  Presuny sú možné len v rámci jedného rezortu.
 • v časti B1 vyradenie spolupracovníka z riešiteľského kolektívu .
  Spolupracovník je vyradený z riešiteľského kolektívu pre rok aktualizácie a nasledujúce roky.
  Údaje spolupracovníka v žiadosti o grant a údaje v ARK na predchádzajúce roky zostanú zachované.
 • v časti A počet technických spolupracovníkov,

 • v časti B1 povinný údaj "Zodpovedný pracovník fakulty/vysokej školy".

Obsluha stránok ARK je zhodná s obsluhou stránok pre vytváranie žiadosti o grant (projekt). Údaje aktualizácie sa uložia stlačením tlačidla .
Ak sa má aktualizácia použiť ako oficiálna podaná verzia, potom je treba stlačiť tlačidlo. ARK je možné podať pre nasledujúci kalendárny rok v aktuálnom roku len jedenkrát. Pri podávaní sa vykoná automaticky kontrola na dodržanie formálnych podmienok pre podanie aktualizácie riešiteľského kolektívu. Povinné údaje sú označené hviezdičkou. Zoznam chybných údajov je vypísaný červenou farbou.

Editácia aktualizácie riešiteľského kolektív

Ak má používateľ potrebné prístupové práva, môže upravovať a podať existujúcu, nepodanú aktualizáciu riešiteľského kolektívu.

  

Práca s už existujúcimi „aktualizáciami riešiteľského kolektívu“:

 • Prihláste sa do systému e-VEGA, ak ešte nie ste prihlásený.
 • Kliknite na položku menu „Projekty“. Po kliknutí sa zobrazí zoznam existujúcich projektov, ku ktorým máte prístupové práva.
 • V zobrazenom zozname kliknite na názov alebo registračné číslo podaného projektu. Zobrazí sa registračné číslo a názov projektu v hlavičke formuláru a v menu pribudne položka „Aktualizácia riešiteľského projektu“.
 • Kliknite na položku menu „Aktualizácia riešiteľského kolektívu“. Po kliknutí sa zobrazí zoznam existujúcich aktualizácií.

Na nasledujúcom obrázku je zobrazený zoznam existujúcich aktualizácií riešiteľského kolektívu.


 • V zozname vyberte aktualizáciu v stave „rozpracovaná“ a aktivujte ikonku „Editovať“   (Pero na papieri).
  Dostane sa do formulára ARK,  v hlavičke stránky je zobrazený nápis: .
  Editovateľné sú položky formulára „Poznámka“. V časti B  je možnosť zmeniť vedúceho projektu, pridať/vymeniť spoluriešiteľa a zástupcu vedúceho projektu a podobne. Ak pridávate v aktualizácií riešiteľskéhé kolektívu nového spolupracovníka, alebo nového doktoranda , má v časti B1 označenie "NP", alebo "ND".
 • Upravené údaje aktualizácie môžte uložiť stlačením tlačidla „Uložiť“, alebo podať ako oficiálnu verziu ARK stlačením tlačidla „Podať“. Pri podávaní systém automaticky vykoná kontrolu na dodržanie formálnych podmienok pre podanie aktualizácie riešiteľského kolektívu.

Rozpracovanú ARK môžete zo zoznamu odstrániť kliknutím na tlačidlo  zmazať.
Podanú ARK nie je možné zmazať.